Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ZENd’r Breda, geregistreerd onder kvk nummer 68778546, gevestigd te Akkerwei 14, 4854 NW Bavel. Opgesteld op 1 september 2020, herzien op 31 oktober 2023.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, events, ceremonies, yogaretreats en yogareizen bij ZENd’r Yoga & Healing. Bij inschrijving voor één van deze diensten verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 t/m 7 betreft voornamelijk algemene informatie en informatie rondom yogalessen; artikel 8 t/m 10 betreft informatie over retreats, yogaspecials, plantceremonies, healings en ademcirkels,

ZENd’r Yoga Breda, hierna te noemen ZENd’r, kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
Bij je aanmelding/inschrijving voor een (proef)les, event, ceremonie, retreat of yogareis ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen
1.2 ZENd’r aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 ZENd’r is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van ZENd’r of de locatie, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Deelname en lidmaatschap

2.1 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

2.2 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een losse les/strippenkaart (ZENkaart) waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yoga- en pilateslessen.
2.3 Een abonnement of leskaart van ZENd’r is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.5 Bij losse les/ZENkaart: indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Deelnemer schrijft zichzelf uit via momoyoga.com/zendr en schrijft zichzelf opnieuw in voor een andere les.
2.6 Bij abonnement: indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) kan de les in principe NIET worden ingehaald.
2.7 Bij vakantie loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten. Vakanties van Elise staan vermeld op zendryoga.nl/rooster

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van lessen, workshops en maandelijkse abonnementsgelden vindt plaats via MomoYoga.com/zendr.
3.2 Een maandabonnement is doorlopend totdat je opzegt.

3.3 Als een automatische incasso om welke reden dan ook stagneert, blijft de abonnee aansprakelijk voor de betaling van de abonnementskosten;

3.4 Elk maandabonnement wordt afgesloten voor minimaal 12 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar. Zie ook 3.5.

3.5 Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren; Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;
3.6 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient per e-mail aan ZENd’r te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, ziekte, vakantie en annulering lessen

4.1 Gedurende het jaar zijn er 47 lesweken, wat betekent dat er op jaarbasis 5 lesvrije weken zijn;

4.2 De lessen van deze lesvrije weken kunnen niet worden ingehaald. De tarieven zijn gebaseerd op 47 lesweken. 

4.3 Op feestdagen worden er in principe geen lessen gegeven. Onder feestdagen vallen 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag. Ook vallen de lessen uit op Kerstavond en Oudjaarsavond. Deze lesdagen kunnen worden ingehaald en door deelnemer zelf op een ander moment worden ingepland via het reserveringssysteem

4.4 De studio is op de volgende momenten gesloten: 1 week in de meivakantie, 2 weken in de zomervakantie, 1 week in de herfstvakantie en 1 week in de kerstvakantie. Zodra de data bekend zijn worden deze gecommuniceerd op de website (roosterpagina, onderaan) en in het reserveringssysteem.

4.5 Annulering les door afwezigheid docent: als de docent verhinderd is om les te geven, wordt er indien mogelijk gezorgd voor een vervangend docent. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de les geannuleerd. Bij onverwacht uitvallen van lessen door noodomstandigheden op de lesdag zelf meldt de docent dit door je per e-mail/ Whatsapp op de hoogte te brengen. Zorg ervoor dat je dus altijd je mail en je mobiel checkt alvorens naar les te gaan. Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden kan de les op een ander moment dat de lessen weer doorgaan ingehaald worden, of vindt er restitutie van geld plaats.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij ziekte kan in overleg met ZENd’r het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. 
5.2 Tijdens zwangerschap wordt het beoefenen van yoga in sommige gevallen afgeraden. Overleg dit met je arts. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap tussentijds wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6: Wijzigingen lesrooster en prijzen

6.1 ZENd’r behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig, zeker een maand van tevoren, worden gecommuniceerd via e-mail en de website.
6.2 ZENd’r behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster en de locatie te wijzigen.

Artikel 7: Geldigheid

7.1 ZENkaart yoga en/of pilates: de 5x ZENkaart is 6 weken geldig; 10 x ZEN is 12 weken geldig; 20 x ZEN is 22 weken geldig.

7.2 Bij de berekening van alle ZENkaarten is rekening gehouden met lesuitval tijdens de vakanties die op de Roosterpagina zijn weergegeven. 

Artikel 8: Healings/massages

9.1 ZENd’r Healing is een professionele healing- en massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de dienstverlening.

9.2 De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen en voor immateriële dan wel materiële schade

9.3 Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang worden geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht. Restitutie van het bedrag is in geen gevallen mogelijk. Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak kan resulteren in een korter consult in verband met overige afspraken. De afgesproken eindtijd wordt dan aangehouden. Restitutie of vermindering van het consultbedrag is dan niet mogelijk.

ZENd’r behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zegen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor ZENd’r zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

9.4 Voor aanvang van een eerste behandeling wordt via Calendly of mail en aantal vragen gesteld met betrekking tot je gezondheid.

9.5 Mocht je twijfelen of een massage voor jou gewenst is, neem dan contact op wanneer geen of juist een aangepaste massage kan worden toegepast.

9.6 Betalingen dienen voorafgaand aan de massage te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

9.7 ZENd’r Healing vindt hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige werkruimte en schone handdoeken. Het is prettig als je ook aan hygiëne denkt.

9.8 ZENd’r Healing werkt met oliën op 100% natuurlijke basis. Soms worden etherische oliën gebruikt of vermengd met de massageolie.

9.9 ZENd’r Healing is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie.

9.10 Alle informatie die je voor, tijdens of na een behandeling met mij deelt of aan mij toevertrouwt is vertrouwelijk en deel ik niet met anderen.

Healingtraject:

9.11 Je mag het traject maximaal 2 keer onderbreken met een maand

9.12 Betaling vindt plaats via maandelijkse automatische incasso. Deze stopt na 5 maanden.

9.13 Er is geen restitutie mogelijk indien je géén gebruik maakt van één van de bonussen

9.14 Elise van ZENd’r is te allen tijde vrij om de indeling van het traject aan te passen aan wat de klant nodig heeft

9.15 Gedurende de 5 maanden van het healingtraject heb je 40% korting op elke massage die je extra boekt. Zo betaal je nog maar €51,- voor een massage van 60 min.

  Artikel 9: Events

  Onder events vallen:
  • Ademcirkels
  • (Yoga)Specials
  • 1-daagse Retreats
  • Meerdaagse Retreat
  • Plantceremonies: cacao- en truffelceremonies


  10.1
  Na betaling is je inschrijving definitief;

  10.2 De betaling dient vooraf voldaan te worden;
  10.3 Bij annulering door de deelnemer, ongeacht de reden, is er geen restitutie van het geldbedrag mogelijk;
  10.4 Bij niet-tijdige betaling heeft ZENd’r het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting;
  10.5 Het afzien van deelname geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld en het geeft ook geen recht op een vervangende les of activiteit;
  10.6 Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte event te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan ZENd’r zijn doorgegeven;
  10.7 ZENd’r heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname; 

  10.8 ZENd’r behoudt zich het recht voor een plantceremonie te annuleren en zal in dat geval het volledige bedrag restitueren

  Zend’r Yoga behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website van Zend’r Yoga. 

   

   

   

   

  ©2024 ZENd’r Healing: Yoga & massage

  Contactgegevens

  0616291419

  info@zendryoga.nl

  Akkerwei 14, 4854 NW Bavel

  Wil jij ook rust in je hoofd?

  Persoonlijk inzicht en inspiratie. Eerlijk en betrouwbaar. Maandelijks in je mailbox.