Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen
1.2 ZENd’r aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 ZENd’r is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van ZENd’r of de locatie, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Deelname en lidmaatschap

2.1 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

2.2 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een losse les/strippenkaart (ZENkaart) waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yoga- en pilateslessen.
2.3 Een abonnement of leskaart van ZENd’r is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.5 Bij losse les/ZENkaart: indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Deelnemer schrijft zichzelf uit via momoyoga.com/zendr en schrijft zichzelf opnieuw in voor een andere les.
2.6 Bij abonnement: indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) kan de les in principe NIET worden ingehaald.
2.7 Bij vakantie loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten. Vakanties van Elise staan vermeld op zendryoga.nl/rooster

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van lessen, workshops en maandelijkse abonnementsgelden vindt plaats via MomoYoga.com/zendr.
3.2 Een maandabonnement is doorlopend totdat je opzegt.

3.3 Als een automatische incasso om welke reden dan ook stagneert, blijft de abonnee aansprakelijk voor de betaling van de abonnementskosten;

3.4 Elk maandabonnement wordt afgesloten voor minimaal 12 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar. Zie ook 3.5.

3.5 Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren; Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;
3.6 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient per e-mail aan ZENd’r te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, ziekte, vakantie en annulering lessen

4.1 Gedurende het jaar zijn er 47 lesweken, wat betekent dat er op jaarbasis 5 lesvrije weken zijn;

4.2 De lessen van deze lesvrije weken kunnen niet worden ingehaald. De tarieven zijn gebaseerd op 47 lesweken. 

4.3 Op feestdagen worden er in principe geen lessen gegeven. Onder feestdagen vallen 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag. Ook vallen de lessen uit op Kerstavond en Oudjaarsavond. Deze lesdagen kunnen worden ingehaald en door deelnemer zelf op een ander moment worden ingepland via het reserveringssysteem

4.4 De studio is op de volgende momenten gesloten: 1 week in de meivakantie, 2 weken in de zomervakantie, 1 week in de herfstvakantie en 1 week in de kerstvakantie. Zodra de data bekend zijn worden deze gecommuniceerd op de website (roosterpagina, onderaan) en in het reserveringssysteem.

4.5 Annulering les door afwezigheid docent: als de docent verhinderd is om les te geven, wordt er indien mogelijk gezorgd voor een vervangend docent. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de les geannuleerd. Bij onverwacht uitvallen van lessen door noodomstandigheden op de lesdag zelf meldt de docent dit door je per e-mail/ Whatsapp op de hoogte te brengen. Zorg ervoor dat je dus altijd je mail en je mobiel checkt alvorens naar les te gaan. Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden kan de les op een ander moment dat de lessen weer doorgaan ingehaald worden, of vindt er restitutie van geld plaats.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij ziekte kan in overleg met ZENd’r het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. 
5.2 Tijdens zwangerschap wordt het beoefenen van yoga in sommige gevallen afgeraden. Overleg dit met je arts. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap tussentijds wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6: Wijzigingen lesrooster en prijzen

6.1 ZENd’r behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig, zeker een maand van tevoren, worden gecommuniceerd via e-mail en de website.
6.2 ZENd’r behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster en de locatie te wijzigen.

Artikel 7: Geldigheid

7.1 Massage- of healingkaart: de geldigheid van de 5 x massage- of healingkaart is 6 maanden; die van de 10 x massage- of healingkaart is 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

7.2 ZENkaart yoga en/of pilates: de 5x ZENkaart is 2 maanden geldig; 10 x ZEN is 4 maanden geldig; 20 x ZEN is 6 maanden geldig.

7.3 Bij de berekening van alle voordeel- en strippenkaarten is rekening gehouden met lesuitval tijdens de vakanties die op de Roosterpagina zijn weergegeven. 

 

©2023 ZENd’r Healing: Yoga & massage

Contactgegevens

0616291419

info@zendryoga.nl

Akkerwei 14, 4854 NW Bavel

Wil jij ook rust in je hoofd?

Persoonlijk inzicht en inspiratie. Eerlijk en betrouwbaar. Maandelijks in je mailbox.