Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • 1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen
 • 1.2 ZENd’r aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • 1.3 ZENd’r is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
 • 1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van ZENd’r of de locatie, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap en deelname

 • 2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een les- of strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
 • 2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van ZENd’r is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • 2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
 • 2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met ZENd’r , bij voorkeur per email.
 • 2.6 Indien een deelnemer niet kan of wenst deel te nemen aan een workshop en deze wordt tot 7 dagen voor aanvang geannuleerd dan ontvangt de deelnemer 100% van het deelnamegeld terug.
 • 2.7 Bij afwezigheid van de workshop zonder bericht vooraf vindt geen restitutie plaats en bestaat er geen recht op het nogmaals volgen ervan op een later tijdstip
 • 2.8 Bij vakantie en/of ziekte loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

 • 3.1 De betaling van lessen, workshops en maandelijkse abonnementsgelden vindt plaatst via MomoYoga.
 • 3.2 Voor deelname aan workshops dient 50% van het cursusgeld te worden betaald bij inschrijving.
 • 3.3 Een abonnement (maand/halfjaar) is doorlopend totdat je opzegt.
 • 3.4 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan ZENd’r te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, ziekte, vakantie en annulering lessen

 • 4.1 Op feestdagen is ZENd’r gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en het krijtbord in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
 • 4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie wordt tijdig gecommuniceerd per e-mail, website en het krijtbord in de studio. Lessen die hierdoor komen te vervallen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald
 • 4.3 Indien deelnemer door ziekte langer dan 4 weken niet kan deelnemen aan de lessen, kan het abonnement in overleg met ZENd’r voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 • 4.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met ZENd’r .
 • 4.4 Wanneer een workshop wordt geannuleerd vindt restitutie van het deelnamegeld plaats.

5. Zwangerschap of ziekte

 • 5.1 Bij ziekte kan in overleg met ZENd’r het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 • 5.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • 5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen

 • 6.1 ZENd’r behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website.
 • 6.2 ZENd’r behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster en de locatie te wijzigen.
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?